22 เมษายน 2562 ตรังบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้ง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/75767

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังไม่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยสถานการณ์ทั่วไป จังหวัดตรังมีสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และมีฝนตกเป็นระยะ ๆ ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน จึงทำให้ไม่เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดตรังได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดตรังประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว พร้อมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดตรัง ปี 2562 เพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ลำคลองและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดตรัง พร้อมมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูล ทรัพยากรและบุคลากร จัดทำแผนแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎร และกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำและสถานที่ที่สะดวกกับประชาชนในการรับน้ำ หากเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น” ด้านผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง) เปิดเผยว่า สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง) เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยทำการตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งนี้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง) ได้กำหนดสถานที่จุดจ่ายน้ำถาวรจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1.ที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 , 2.โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ , 3.โรงเรียน วัดจอมไตร , 4.โรงเรียนบ้านสามแยก , 5.โรงเรียนวิเชียรมาตุ , 6.โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ , 7.โรงเรียนบ้านหนองม่วง , 8.โรงเรียนบ้านหลังเขา , 9.โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ , 10.โรงเรียนวัดบางดี และ 11.โรงเรียนหาดสำราญวิทยา ครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดตรัง”